Dålig betalningsdisciplin

Alla fastighetsägare som är medlemmar i samfällighetsföreningen ska betala samfällighetsavgift. Avgiften beslutades vid stämman 2019-02-28 av förenings medlemmar och den är tvingande enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

I år har föreningen dessvärre haft problem att få in avgiften från ett 20-tal medlemmar. Efter påminnelse skickar vi dessa ärenden till inkasso. Om ni vet med er att ni missat att erlägga avgiften – gör det skyndsamt för att inte hamna hos inkasso med ytterligare extraavgifter som följd.

(För mer information om hur det fungerar med avgifter finns att läsa här>>)

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.  Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Med personuppgift menas all information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som lever. Till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer samt e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar kan klassas som personuppgifter. En nyhet i förordningen är också att det finns sanktioner, skadestånd samt administrativ sanktionsavgift, om man bryter mot förordningen, detta fanns inte i personuppgiftslagen.

Kvicksunds västra samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter för att driva verksamheten. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Vem som hanterar uppgifterna, vilka uppgifterna är och hur hanteringen går till har vi förtecknat i en riktlinje för personuppgiftsbehandling.

Ny hastighet i området!

Under denna vecka skyltas det om i området eftersom nya hastighetsbestämmelser träder i kraft. Detta är en följd av olika saker. Dels har skyltningen tidigare varit otydlig vilket kommunen nu korrigerar, dels har föreningen ansökt om att få till stånd en generell sänkning av hastigheten i hela området. Detta mot bakgrund av tidigare genomförd trafikmätning.

Motiveringen är kort och gott att området har utvecklats och blivit relativt tättbebyggt. Ett område där många människor vistas och där det saknas trottoarer och cykelvägar. Vägarna är dessutom smala och skall delas mellan fotgängare, cyklister och andra fordon. Vi hoppas och tror att den nya skyltningen gör det tydligare både för medlemmar och besökare. Vidare också att hastighetsbegränsningarna respekteras och på så vis bidrar till en säkrare trafikmiljö.

 

Vilka lagar och bestämmelser gäller?

Det finns flera lagar som är tillämpliga för vägföreningar. De vanligaste är:

  • Anläggningslagen (AL 1973:1149), som berör bildandet av en gemensamhetsanläggning, rättigheter för väghållaren, vägområde m m
  • Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL)
  • Miljöbalken (1998:808), som berör tillstånds- och samrådsförfarande vid fysiska åtgärder på vägnätet.
  • Trafikförordningen (1998:1276) gäller för enskilda vägar.

Om man läser föreningens stadgar, expolateringsavtal och förrättning ser man ofta hänvisningar till dessa lagar

Vad är slitageavgift?

Tänk på att Ni vid större byggnationer måste kontakta styrelsen för ett avtal om ersättning för slitage och skador. Avtalet bygger enkelt förklarat på att man erlägger en deposition som används för att reglera kostnader för eventuellt extra slitage eller skada. (Besiktning av vägen sker alltså både före och efter det att byggnationen utförs.)
Följande brev, Information om slitageavgift, ger mer information om detta.
Behöver ni för egen del teckna ett avtal med föreningen finns en mall här:
Avtalsmall för slitage