Om

Välkommen till föreningens webbsida

Här finner ni information om föreningens verksamhet. Genom att söka eller genom att välja kategori eller ämne navigerar du enkelt i informationen som vi publicerar här.

Om föreningen
Foto: Alvin Larsson (2020)

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen i Väsby- och Lilla Munkhammarområdet. Anläggningen bildades vid förrättningen som registrerades 1987-02-24 och omfattar vägar, gång- och cykelvägar, brunnsanordningar, uppställningsplats för brandfordon, parkområden mm, inom förrättningens område.
Föreningens stadgar hittar du här>>

Målsättning

Föreningens fokus och målsättning är och har varit att svara för drift och underhåll av vägnätet. Hur detta genomförs beslutas av medlemmarna på årsstämman. Styrelsen är det verkställande organet för årsstämmans beslut. Utsedda revisorer övervakar att styrelsen sköter sina åligganden enligt årsstämmans beslut och i löpande ärenden agerar i föreningens intressen och på företagsekonomiska grunder.
För att kunna uppnå dessa mål och fungera väl fordras att vi har en smidig organisation som kan planera för det löpande underhållet och samverka med kommunen, entreprenörer, andra föreningar m.fl. Det är även viktigt för oss att kunna få stöd och vägledning och detta uppnår vi genom vårt medlemskap i Riksförbundet för Enskild Väghållning. Genom REV är vi också försäkrade.

Om informationssidan

Vägföreningen avser att lägga ut statisk information av typ årsmötesprotokoll, stadgar, arbetsgruppsinformation och liknande. I detta skall då förstås att det INTE är en onlinetjänst för medlemmar/medlemsregister eller annat. Om det i publicerat material finns skillnader jämfört med fysiskt arkiv så är det senare som gäller.

I vissa fall kommer vi också publicera annan allmän information av intresse för medlemmarna. T.ex. om Kvicksund, kommunen Eskilstuna eller vårt län Södermanland.

Tills vidare kommer sekreteraren att sköta publiceringen av informationen på sidan.
Styrelsen fattar besluten om vad som ska publiceras.

Har du tips kring innehållet på denna sajt eller andra tips/önskemål som rör föreningen är ni välkomna att kontakta styrelsen.