Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.  Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Med personuppgift menas all information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som lever. Till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer samt e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar kan klassas som personuppgifter. En nyhet i förordningen är också att det finns sanktioner, skadestånd samt administrativ sanktionsavgift, om man bryter mot förordningen, detta fanns inte i personuppgiftslagen.

Kvicksunds västra samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter för att driva verksamheten. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar. Vem som hanterar uppgifterna, vilka uppgifterna är och hur hanteringen går till har vi förtecknat i en riktlinje för personuppgiftsbehandling.