Vilka lagar och bestämmelser gäller?

Det finns flera lagar som är tillämpliga för vägföreningar. De vanligaste är:

  • Anläggningslagen (AL 1973:1149), som berör bildandet av en gemensamhetsanläggning, rättigheter för väghållaren, vägområde m m
  • Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL)
  • Miljöbalken (1998:808), som berör tillstånds- och samrådsförfarande vid fysiska åtgärder på vägnätet.
  • Trafikförordningen (1998:1276) gäller för enskilda vägar.

Om man läser föreningens stadgar, expolateringsavtal och förrättning ser man ofta hänvisningar till dessa lagar