Historik

Ulf Rikards bod
Foto: Torgny Björn (2003)

Kvicksunds Västra Samfällighetsförening bildades redan 1984 och vann laga kraft 1987. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen i Väsby- och Lilla Munkhammarområdet. Anläggningen bildades vid förrättningen som registrerades 1987-02-24 och omfattar vägar, gång- och cykelvägar, brunnsanordningar, uppställningsplats för brandfordon, parkområden mm, inom förrättningens område.

Föreningen ansvarar för drift och underhåll enligt förrättningen. Föreningen beslutar om de skötselåtgärder som skall utföras. Vid större åtgärder ska kontakt tas med markägaren som har rätt till de värden som kan uppkomma genom t.ex. fällning av större träd. De enskilda delägarna har inte rätt att själva utföra skötselåtgärder om inte föreningen beslutat om detta. Markägaren har naturligtvis rätt att utnyttja marken till viss del men denne får inte försvåra för föreningen att utnyttja området.