Vilka lagar och bestämmelser gäller?

Det finns flera lagar som är tillämpliga för vägföreningar. De vanligaste är:

  • Anläggningslagen (AL 1973:1149), som berör bildandet av en gemensamhetsanläggning, rättigheter för väghållaren, vägområde m m
  • Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL)
  • Miljöbalken (1998:808), som berör tillstånds- och samrådsförfarande vid fysiska åtgärder på vägnätet.
  • Trafikförordningen (1998:1276) gäller för enskilda vägar.

Om man läser föreningens stadgar, expolateringsavtal och förrättning ser man ofta hänvisningar till dessa lagar

Hur sköts belysningen i området?

lyktstolpeDrift och skötsel av gatubelysningen utförs av Kommunens entreprenör Vattenfall. De inspekterar alla lampor, armaturer och stolpar i hela Eskilstuna och Torshälla tre gånger per år :

  • Vecka 8, 9 och 10
  • Vecka 36, 37, 38 och 39
  • Vecka 44, 45, 46 och 47.

Dessa veckor kan ändras över tiden. För att se gällande tider hänvisas till Eskilstuna kommuns e-tjänst för  felanmälan.

Hur sköts snöröjningen?

Några rader om snöröjningen av gator och vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening:

Entreprenören upphandlas i konkurrens med jämna mellanrum. Genom avtal regleras var och hur vinterväghållning skall ske.

För vald entreprenör gäller att:

Entreprenören skall anpassa beredskapen så att han kan starta snöröjningen senast kl. 05.00 vardag som söndag. Snöröjning sker enligt två olika prioriteringar: Stora och lilla svängen.

  • Stora svängen sker vid snödjup av ca 8 cm. Skall vara klar efter 10 tim.
  • Lilla svängen sker vid snödjup av ca 5 cm. Skall vara klar efter 7 tim.

Hela körbanan och vändplaner skall snöröjas. Halkbekämpning skall ske med sedvanlig sand. Sandning sker stora eller lilla svängen.

För medlemmarna gäller att:

Ta sitt ansvar och se till att plogbilen inte hindras vid drift och skötsel av vinterväghållningen.

Lämna synpunkter på snöröjningen till styrelsen eller ordförande som är kontaktperson gentemot entreprenören.

Tänk också på att entreprenörens uppdrag är utformat så att basvägen plogas först, därefter kommer de mindre vägarna. Det innebär att det ibland kan se ut som man missat vägar, vilket alltså inte ska vara fallet (de mindre vägarna ska plogas senare).

Övrigt:

Avtal och upphandlingsunderlag finns hos styrelsen om man vill fördjupa sig i detta.

Vad är slitageavgift?

Tänk på att Ni vid större byggnationer måste kontakta styrelsen för ett avtal om ersättning för slitage och skador. Avtalet bygger enkelt förklarat på att man erlägger en deposition som används för att reglera kostnader för eventuellt extra slitage eller skada. (Besiktning av vägen sker alltså både före och efter det att byggnationen utförs.)
Följande brev, Information om slitageavgift, ger mer information om detta.
Behöver ni för egen del teckna ett avtal med föreningen finns en mall här:
Avtalsmall för slitage