Hur sköts snöröjningen?

Några rader om snöröjningen av gator och vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening:

Entreprenören upphandlas i konkurrens med jämna mellanrum. Genom avtal regleras var och hur vinterväghållning skall ske.

För vald entreprenör gäller att:

Entreprenören skall anpassa beredskapen så att han kan starta snöröjningen senast kl. 05.00 vardag som söndag. Snöröjning sker enligt två olika prioriteringar: Stora och lilla svängen.

  • Stora svängen sker vid snödjup av ca 8 cm. Skall vara klar efter 10 tim.
  • Lilla svängen sker vid snödjup av ca 5 cm. Skall vara klar efter 7 tim.

Hela körbanan och vändplaner skall snöröjas. Halkbekämpning skall ske med sedvanlig sand. Sandning sker stora eller lilla svängen.

För medlemmarna gäller att:

Ta sitt ansvar och se till att plogbilen inte hindras vid drift och skötsel av vinterväghållningen.

Lämna synpunkter på snöröjningen till styrelsen eller ordförande som är kontaktperson gentemot entreprenören.

Tänk också på att entreprenörens uppdrag är utformat så att basvägen plogas först, därefter kommer de mindre vägarna. Det innebär att det ibland kan se ut som man missat vägar, vilket alltså inte ska vara fallet (de mindre vägarna ska plogas senare).

Övrigt:

Avtal och upphandlingsunderlag finns hos styrelsen om man vill fördjupa sig i detta.