Fortsättning Vattenledningsbytet

Styrelsen får frågor om arbetet kring Abborrvägen och i backen upp på Väsbyvägen. Med anledning av det har ordföranden varit i kontakt med kommunen. Förklaringen vi fått till varför det inte färdigställs på platsen är att man fortfarande avvaktar svar på vattenprover innan man lägger igen och återställer.
Fler har också uppmärksammat att de ”temporära lösningarna” (plåtar och skyddsräcken osv) på platsen behöver ses över. Ordföranden har därför även varit i kontakt med entreprenören för att påpeka att de behöver se över och underhålla ”temporärlösningen” så att det finns säker och farbar väg tills man återställt på platsen. Vi hoppas att detta åtgärdas skyndsamt.

Tonnagebegränsning fr.o.m. 25/2

I samband med det snabba väderomslaget har det, när snö och is försvann, visat sig att vi på ett par ställen i området fått skador på vägen. För att undvika att skadorna växer sig större begränsas tonnaget från och med 25:e februari.
Det betyder att vi, tidigare än vanligt, begränsar bruttovikten på våra vägar inom Kvicksunds västra samfällighetsförening till 4 ton.

Vägplan i projekt GC-väg Kvicksund-Tumbo

Fram till 29:e november 2020 kan man lämna synpunkter i ärendet till Trafikverket (Ärendenummer: TRV 2019/130047).
Syftet är bl.a. att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling, vidare bidrar det till ökad cykelturism i ett kulturhistoriskt område.
Även trafikplats Gröndal kommer byggas om för att öka trafiksäkerheten.

Synpunkter på projektet lämnas i trafikverkets formulär och på Trafikverkets hemsida finns också information om projektet och det aktuella samrådet (Samrådstid 11-29 november 2020).

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

”Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund” finns nu att ladda ner på kommunens webbsida. Där kan man läsa mer om processen och innehållet.
Bl.a. kan man läsa mer om processen inför antagandet i informationsbrevet.
Det finns också en samrådsredogörelse för den som är intresserad.

Kommunen skriver att:

Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare.

Vi har sammanställt alla synpunkter som kom in skriftligt under samrådstiden i en samrådsredogörelse. […] Handlingen godkändes av kommunstyrelsen i Västerås 29 april 2020 och i kommunfullmäktige i Eskilstuna 14 maj 2020.

Uppdatering: Samrådsredogörelsen finns i en ny version efter uppdateringar. Ni hittar den nya versionen här.

Beläggningsarbeten i området

Nästa vecka kommer de ske förbättringar av vägbeläggningen. Insatserna presenterades i förvaltningsplanen på stämman och kommer genomföras i olika steg under de närmsta veckorna. Redan på måndag kommer det anläggas vägbulor på Väsbyvägen upp mot stationen, därefter följer beläggning/reparation av infarten till området. Sen kommer det andra vartefter när det gäller beläggningar. Följ eventuella instruktioner från entreprenören och eventuell skyltning
Ta det också lite extra försiktigt, se upp för maskinerna och visa hänsyn till varandra och till de som arbetar med att förbättra våra vägar.

Vatten och Avlopp kl 22:00 på torsdag 14/11

Eskilstuna Energi och Miljö har annonserat ett planerat avbrott som berör vårt område. Avbrottet sker med starttid: 14 nov 22:00 – klart: 15 nov 04:30
Från kl. 22:00 på torsdag 14/11 fram till fredag 15/11 kl. 04:30 kommer vattnet att stängas av på nedan angivna gator, detta p g a ett reparationsarbete på ledningsnätet i området.
Mer finns att läsa här.
Tumbovägen 20-30, 19-29, Laxvägen, Abborrvägen, Braxenvägen, Väsbyvägen, Karpvägen, Harrvägen, Rödingvägen, Brohammarvägen, Lilla Munkhammarvägen, Pottskärsvägen, Granhammarvägen, Jungfruhammarvägen, Höghammarvägen, Sjöhammarvägen och Björkhammarvägen

Viktigt om framkomligheten på Väsbyvägen 6/11!

Nästa vecka (troligen den 6/11) kommer vi att göra steg två avseende förbättringar av vägbeläggningen. Insatsen sker på Väsbyvägen vilket kommer innebära starkt begränsad framkomlighet där. Entreprenören kommer själv ombesörja skyltning för att leda om trafiken under dagen. Följ skyltningen (innebär bl.a. att vi kommer ta gång- och cykelvägen längs Abborrvägen och järnvägen i anspråk för biltrafik) .
Ta det lite extra försiktigt under den här tiden, se upp för entreprenadmaskinerna och visa hänsyn till de som arbetar med att förbättra våra vägar.